จากปีพุทธศักราช 2494 บริษัทฯ ได้เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม” และ “วิธสินประกันภัย” ตามลำดับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จนทำให้บริษัทฯมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง


                   ต้นปีพุทธศักราช 2548 บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม “โสภณพนิช” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ สูงทางธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับ “บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด” พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย และมีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และจากการร่วมทุนนี้เองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด” ซึ่งแสดงถึงการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้มีความมั่นคงและการขยายโอกาส ทางธุรกิจ จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนอง ความต้องการต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม


                   ในปีพุทธศักราช 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา การให้บริการในระดับมาตรฐานสากล เราพร้อมให้บริการ และความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา