ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา / ขัดข้องจากการใช้บริการด้านต่างๆ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆได้แล้ววันนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000